TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Giám định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Vn

Tư nhân khiến công việc đánh giá tại tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ giám định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công việc tại Tổng công ti Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản ảnh, hiện Phòng Đầu tư Tổng Công ty ông là tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ (Hội đồng thành viên Tổng Công ti), được giao nhiệm vụ đánh giá các công trình đầu tư xây dựng nhà cửa và thi hành các công tác về quản lý chi phí đầu tư xây dựng can hệ đến các công trình do Tổng Công ti khiến chủ đầu tư.

Theo chuyên ngành, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng.

Tại Khoản 14, Vấn đề 3 Luật Xây đắp 2014 giảng nghĩa: “Tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ là tổ chức, tổ chức có chuyên ngành phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ thẩm định”.

Mặt khác, pháp luật về xây đắp hiện hành không có qui định vấn đề kiện năng lực của chủ đầu tư và điều kiện năng lực của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu bổn phận theo pháp luật tại Khoản 4, Nhân tố 7 của Luật Xây đắp 2014; Cơ quan chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư chịu nghĩa vụ theo qui định tại Khoản 9, Điều 57 Luật Xây đắp 2014.

Theo qui định tại Khoản 11, Nhân tố 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vài luật pháp về điều kiện đầu cơ buôn bán thuộc các ngành nghề quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 chỉ dẫn về chứng chỉ hành nghề xây đắp, chứng chỉ hoạt động xây đắp và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công việc điều hành chi tiêu đầu cơ xây đắp. Do đó, người chủ trì đánh giá các công việc có liên quan đến quản lý chi tiêu đầu cơ xây dựng đề xuất phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo pháp luật.

Ông Vĩnh hỏi, trường phù hợp tư nhân ông (không phải là người chủ trì) thi hành thẩm định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập thông báo kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Tổ chức kinh doanh để ý, phê chuẩn y thì cóbắt yêu cầu có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng giải đáp như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Điều 3 Luật Xây đắp năm 2014 thì cá nhân làm cho công tác giám định tại tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định dự án thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Khoản 1 Vấn đề 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây đắp quy định chi tiết và hướng dẫn một vài nội dung về đánh giá, phê duyệt công trình và kiến tạo, dự toán xây dựng nhà cửa thì “Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức phục vụ đòi hỏi đối với từng nội dung thẩm định và tổng thể nội dung trình giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Bởi thế, báo cáo kết quả đánh giá do tổ chức thẩm định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét