TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng tập thể đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí óc Tư Mã Ý

Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem quân địch lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý càng ngày càng có uy trong đội ngũ Tào Ngụy, được giao trọng trách ứng phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân chi viện cho My Thành, nhằm ngăn chặn Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Thích hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến với tốc độ cao đến Nhai Đình, vòng các con phố sau tiến công hậu tập quân Thục.

Để đối phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm đảm bảo cho chiến dịch Bắc phạt chiến thắng, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân chi viện tiến đánh quân của Trương Hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Phổ thông người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Hợp, một viên tướng dày dạn trải nghiệm trên sa trường thì nên sử dụng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng sau cùng lại chọn lựa Mã Tốc khiến cho tướng tiên phong.

Mã Tốc và Vương Bình tiến tới Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân đến. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ tuyến phố sông, trấn giữ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự lãnh đạo của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức đương đầu giảm sút.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức đánh tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loàn, chỉ cánh quân của Vương Bình nỗ lực giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức đương đầu, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân cơ hội này chỉnh đốn lại đội ngũ, đưa những người bị thương rời tiền tuyến.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục chẳng thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, trong khoảng bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được kiểm soát an ninh bởi 2.500 binh bộ đội.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự bận bịu mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng tỉnh bơ ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh lính khách hàng nào nấy đều vào giữ lấy chòi gác tuần tiễu của bản thân mình trên mặt thành, nếu như có kẻ nào tự tiện ra vào cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị giết mổ. Mở mang hết bốn cổng do đó, ở mỗi cổng thành lấy nhị chục người cải trang khiến dân thường, quét ở các con phố phố. Nếu quân Ngụy tới, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu chước để đối phó".

Truyền lệnh chấm dứt Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn nhì tuỳ nhi mang theo một cây cộng đồng, đi lên mặt thành, đốt hương gảy bè cánh.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho quân sĩ tức tốc dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy đồng minh, bên trái có một đồng tử, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một tuỳ nhi tay cầm phất è cổ. Trong ngoài cổng thành chỉ có chừng nhị chục cư dân thường, cắm cúi quét đường cứ như thể không có ai ở bên bản thân mình. Sau khi trông thấy thế, Tư Mã ý nghi hoặc rằng trong thành có phục kích, vội vã ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy rút lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật hiểu ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về đến doanh trại và nghe đại trượng phu là Tư Mã Sư lên tiếng tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, cha không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có thực thụ sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia China văn minh phân tích: Tư Mã Ý trầm tư mặc tưởng nghe tiếng bạn hữu của Khổng Minh rồi lặng lẽ thoái lui là vì đã trông thấy được ẩn ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thanh tú đánh bè bạn chính là không còn màng đến cái chết.

Tư Mã Ý nhân thức bản thân mình chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bạn dạng thân phải ứng phó với phổ biến mối bắt nạt dọa đố kỵ trong triều. Nay nếu Lượng chết, con đường tham gia Thục Hán mở toang, Tư Mã Ý biết mình sớm muộn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý trước sau luôn là người chủ động phòng ngự. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên mặt trận, ông cũng không đuổi cùng làm thịt tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc đến cuối đời, để thu thập quyền lực cho hậu duệ sau này phế bỏ nhà Ngụy, rồi mới hợp nhất Trung Hoa.

(Tổng phù hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Xem tại: bds

Đăng nhận xét