TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Chính phủ ban hành Nghị định pháp luật sử dụng tài sản công để trả tiền cho chủ đầu tư BT

Theo đó, của cải công để thanh toán cho Nhà đầu tư chấp hành Công trình BT gồm: Quỹ đất; đất, nhà và của cải khác gắn liền với đất (hội sở làm việc) của cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, công ty nhóm thiết bị quần chúng, tập đoàn Đảng cộng sản Việt Nam, công ty chính trị - phường hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp khác được xây đắp theo luật pháp của quy định về hội (tập đoàn, doanh nghiệp, công ty); của cải kết cấu cơ sở dịch vụ ích lợi tổ quốc, ích lợi công cộng (của cải kết cấu cơ sở); các loại tài sản công khác theo quy định của Luật điều hành, dùng của cải công.

Theo luật pháp, việc giao của cải công để trả tiền cho Chủ đầu tư thực hiện Công trình BT được thi hành sau khi Công trình BT chấm dứt hoặc thi hành song song tương ứng với khối lượng xây đắp tòa tháp Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của qui định về đầu cơ, xây đắp.

Trong đó, khoản lãi vay trong phương thức nguồn vốn của Thích hợp đồng BT đối với phần giá trị tòa tháp Công trình BT hoàn thành theo tiến độ, hoàn thành kể trong khoảng thời gian tập đoàn nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao đất, cho thuê đất, giao của cải cho Nhà đầu tư.

Nhiều qui định cụ thể can dự tới dùng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT được nêu rõ trong Nghị định, chả hạn như: Phải đảm bảo tuân hành quy định của luật pháp về quản lý, dùng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng; Việc lựa chọn nhà đầu tư chấp hành Dự án BT theo cách thức đấu thầu phổ quát theo quy định của luật pháp về đấu thầu; Thi hành theo nguyên lý ngang giá, trị giá Công trình BT tương đương với trị giá của nả công trả tiền; Thời điểm trả tiền Công trình BT đối với trường phù hợp trả tiền bằng quỹ đất hoặc hội sở làm cho việc là thời điểm UBND tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Chủ đầu tư….

Diệu Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dat xanh

Đăng nhận xét