TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà đất để nghiên cứu nhà phường hội

Trước đây, Bộ Xây đắp đã có văn bạn dạng gửi các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu tổng kết tình hình triển khai Luật Nhà đất năm 2014 về cách thức, chế độ nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức; song song Bộ Xây dựng đã tổ chức tìm hiểu, xây đắp nội dung và chuẩn bị giấy tờ công trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất năm 2014 về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, về thời hạn trình công trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên, Bộ Xây đắp xin có ý kiến chi tiết như sau:

Qua tổng hợp công bố tổng kết Luật Nhà đất năm 2014 về hình thức, chính sách nhà đất đối với cán bộ, công chức, nhân viên của các công ty gửi về Bộ Xây dựng và qua rà soát, phân tách, bình chọn của Bộ Xây đắp về luật pháp nhà ở hiện hành cho thấy: Luật Nhà đất năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực chấp hành kể trong khoảng ngày 01/7/2015; trên cơ sở các pháp luật của Luật Nhà ở, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về Tạo ra và điều hành nhà ở thị trấn hội.

Trong Luật Nhà đất năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã có rộng rãi pháp luật về chế độ chính sách khuyến mãi để sản xuất nhà ở thị trấn hội (miễn tiền đất, giảm các loại thuế, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở công nghệ công trình, cho mượn tín dụng giảm giá lợi nhuận suất thấp để tìm, thuê, thuê tìm nhà ở xã hội, cải tạo, xây đắp lại nhà ở hiện có và đã có qui định trong quy hoạch tạo ra thị trấn, khu công nghiệp, các công trình phát hành thị trấn, dự án nhà ở thương nghiệp phải dành quỹ đất cho phát triển nhà ở phố hội,…) nhằm cung cấp cho 10 đội ngũ đối tượng chế độ thị trấn hội cải thiện nhà đất, trong đó đã có các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và các pháp luật, chế độ này đang được khai triển chấp hành, tới nay mới được gần 4 năm.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức cần phải quán triệt chủ trương, biểu lộ rõ nội dung, quan điểm chỉ huy của Đảng để có sự thống nhất về nhận thức của cả chuỗi hệ thống chính trị và sự ủng hộ của xã hội, hạn chế tình trạng nghĩ là Nhà nước có sự phân biệt, ưu đãi hơn về nhà đất cho các đối tượng hưởng lương trong khoảng ngân sách nhà nước, khi mà Đề án về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị (do Ban Công ty Trung ương chủ trì) đến nay chưa được Bộ Chính trị ưng chuẩn.

Mặt khác, chế độ nhà đất, đất ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên không chỉ can hệ tới Luật Nhà ở mà còn liên quan đến các luật pháp của Luật Đất đai, cần phải được sửa đổi đồng bộ, thống nhất, khi mà dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ nhất trí với đề xuất của Bộ Khoáng sản và Không gian cho phép lùi thời hạn đến sau năm 2020. Hình như đó, việc xây dựng chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức cũng có liên quan đến các chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước về tổ chức, cán bộ (Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức), trong khi các Luật này cũng chưa được sửa đổi, bổ sung.

Từ những lý do trên, để việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân hành đúng quan niệm lãnh đạo của Đảng, có sự thống nhất cao về nhận thức trong cả hệ thống chính trị, được phường hội tán thành ủng hộ, giảm thiểu hiện trạng nghĩ rằng có sự phân biệt về cơ chế, chế độ nhà ở và để thống nhất, đồng bộ với các pháp luật có liên quan (Luật Đất đai; Luật Cán bộ, công chức; Luật Nhân viên sửa đổi), Bộ Xây dựng kính bắt buộc Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời điểm trình công trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở tới thời điểm sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án nêu trên theo đúng quan niệm đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10531/VPCP-PL ngày 30/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong


Xem thêm: mua nha

Đăng nhận xét