TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Sửa đổi, bổ sung pháp luật về lệ phí trước bạ

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung qui định về giá tính lệ phí trước bạ. Chi tiết, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định mới pháp luật giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương ban hành theo luật pháp của qui định về đất đai tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ.

Trường thích hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê mà thời hạn thuê đất bé hơn thời hạn của loại đất luật pháp tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo pháp luật của qui định về xây đắp tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc chiếm hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo luật pháp của luật pháp về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá sàn thực tiễn ghi trên hoá đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thành phố trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo qui định của luật pháp về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tại ghi trên hoá đơn bán hàng.

Trường phù hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng trao đổi nhà cao hơn giá do Ủy ban quần chúng tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại thích hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Những luật pháp trên có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: bat dong san

Đăng nhận xét