TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Bộ Nguồn vốn: Licogi buôn bán thua lỗ, chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước

Bộ Tài chính cách đây không lâu đã có thông báo về tình hình vốn đầu tư và hiệu quả đóng gói sản phẩm năm 2017 và 6 04 tuần đầu năm 2018 của Tổng tổ chức kinh doanh Licogi - CTCP.

Theo công bố, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 2.721 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Lợi nhuận kế toán trước thuế doanh thu công ty năm 2017 âm 58,7 tỷ đồng.

Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm 2018 của Công ti mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 bốn tuần đầu năm 2017. Lãi trước thuế đạt vỏn vẹn chưa tới 10 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ suất lãi sau thuế trên tổng của nả bình quân (ROA) 6 04 tuần đầu năm 2018 của Tổng công ti lần lượt là 1,41% và 0,08%.

Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn tới hệ số bảo toàn vốn và chừng bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

“Kết quả trên cho thấy Tổng tổ chức kinh doanh chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại công ty, thu nhập của công ty mẹ và toàn tổng công ti trong năm 2017 và 6 04 tuần đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước”, Bộ Nguồn vốn bình chọn cùng lúc đề nghị Bộ Xây dựng lãnh đạo người thây mặt vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên do việc thu nhập liên tiếp giảm cũng như có biện pháp giải quyết tình trạng trên.

Lên tiếng dẫn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ chiếm hữu của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/06/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số tài năng thanh toán ngắn hạn, kỹ năng trả tiền với tốc độ cao và khả năng trả tiền tức tốc của Tổ chức kinh doanh mẹ tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,36 lần và 0,0014 lần, tương ứng tại thời gian 30/06/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần.

“Công ti mẹ - Tổng công ti Licogi đang chạm chán gian khổ trong việc trả tiền các số tiền phải thanh toán tới hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 04 tuần, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ công là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng”, Bộ Tài chính nêu trong lên tiếng.

Với thực trạng vừa nêu, kiểm toán đã để ý về khả năng hoạt động liên tiếp của Tổng công ti – tổ chức kinh doanh mẹ.

Bộ Nguồn vốn cũng cho nhân thức, trên cơ sở hệ số nợ và cơ cấu tài sản ngắn hạn có thể thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ dựa vào lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Bộ Tài chính đã đề xuất Bộ Xây dựng lãnh đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có biện pháp tăng mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, bảo đảm tài năng trả tiền của doanh nghiệp.

Về hoạt động đầu tư, qua kiểm tra công bố vốn đầu tư thích hợp nhất và thông báo nguồn vốn Công ti mẹ năm 2017, Bộ Tài chính kiếm được thấy, Tổng tổ chức kinh doanh chưa trích lập đề phòng theo quy định. Về việc này, doanh nghiệp kiểm toán cũng có quan niệm cho nhân thức, ví như trích lập dự phòng đầu cơ tham gia công ty con thì khoản mục đầu tư vốn đầu tư dài hạn và lãi sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Bộ Nguồn vốn theo đó bắt buộc Bộ Xây đắp chỉ đạo người thây mặt vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu cơ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các tổ chức và chấp hành trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng luật pháp bảo đảm báo cáo vốn đầu tư đề đạt đúng tình hình tài chính của tổ chức.

Theo Nguyễn Thảo

BizLive


Xem tại: bat dong san

Đăng nhận xét