TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Ưng chuẩn việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Quy hoạch nhân tố chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt y, thông báo, thực hiện, đánh giá, yếu tố chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo luật pháp tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật pháp can dự tới quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục pháp luật tại Phụ lục III Luật này và các văn phiên bản quy phạm qui định khác đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực song song với Luật Quy hoạch từ ngày 01 04 tuần 01 năm 2019.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung vài điều của 11 luật có can dự đến quy hoạch (Luật sửa đổi 11 luật). Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã duyệt Luật sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của 37 luật có can dự đến quy hoạch (Luật sửa đổi 37 luật).

Thi hành Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây đắp pháp luật tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối thích hợp với các Bộ phân tích xây đắp công trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một vài pháp lệnh có luật pháp can dự tới quy hoạch bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch.

"Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, giảm thiểu phát hành các khoảng trống pháp lý, các xung bỗng nhiên, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, đánh giá, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Tờ trình của Chính phủ cũng cho nhân thức, công trình Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có pháp luật can dự tới quy hoạch được xây đắp trên quan niệm là: Tiếp tục thể nhạo báng hóa hoàn toản chủ trương, con đường lối của Đảng, chế độ của Nhà nước về sản xuất kinh tế thị trường xác định phương hướng thị trấn hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được ứng dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các tiêu chí, yêu cầu về quản lý nhà nước của các cấp trong phát hành kinh tế - phường hội, tính định hình, đồng bộ của hệ thống luật pháp.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp.

Công bố của Ủy ban Kinh tế khẳng định căn bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung vài pháp lệnh có qui định can dự tới quy hoạch nhằm chỉ tiêu đảm bảo sự đồng bộ, hợp nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can hệ, đảm bảo có hiệu lực chấp hành cùng với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01/01/2019.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng thể hiện sự quan trọng, nhiều phần quan điểm tán đồng việc sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có qui định can hệ đến quy hoạch cần thống nhất theo nguyên lý đã được vận dụng trong thời kỳ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của 11 luật có can dự tới quy hoạch được Quốc hội duyệt tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của 37 luật có can dự tới quy hoạch được Quốc hội duyệt y tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các pháp lệnh có can dự phải sửa đổi, bổ sung để thích hợp với Luật Quy hoạch và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa thích hợp với Luật Quy hoạch; bảo đảm các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch giang sơn phải thực hiện theo Luật Quy hoạch; đảm bảo ngôi thứ của các loại quy hoạch theo luật pháp của Luật Quy hoạch; bảo đảm sự hợp nhất nội tại của các pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung và tính khả thi khi khai triển thực hiện các qui định về quy hoạch.

Công bố của Ủy ban Kinh tế chắc chắn cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một vài pháp lệnh có quy định can dự tới quy hoạch nhằm chỉ tiêu bảo đảm sự đồng bộ, hợp nhất với các luật pháp của Luật Quy hoạch và phục vụ đòi hỏi về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có can dự, đảm bảo có hiệu lực chấp hành cùng với Luật Quy hoạch trong khoảng ngày 01/01/2019.

Về giấy tờ dự án Pháp lệnh, Ủy ban Kinh tế nghĩ là, giấy má đã được chuẩn bị theo qui định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm qui định, căn bản phục vụ vấn đề kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và duyệt.

Tại phiên họp, với 100% quan niệm thành viên đống ý, UBTVQH đã chuẩn y Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có qui định liên quan đến quy hoạch.

Pháp lệnh được ưng chuẩn gồm có 5 vấn đề, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Pháp lệnh Kĩ nghệ Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Nhân tố 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường; sửa đổi, bổ sung Yếu tố 34a Pháp lệnh Khuyến mại người có công với cách mệnh; sửa đổi, bổ sung Yếu tố 24 Pháp lệnh Thư viện.

Pháp lệnh ứng dụng đối với cơ quan, công ty, cá nhân tham gia lập, giám định, quyết định hoặc phê thông qua, công bố, thi hành, bình chọn, yếu tố chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch giang sơn và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác có liên quan.

Theo Nguyễn Hoàng

Chinhphu


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Đăng nhận xét