TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất khiến con đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

Trên đây là một trong những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có pháp luật liên quan đến quy hoạch.

Cụ thể, khoản c điểm 4 Vấn đề 40 của Luật Đất đai quy định về Quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất cấp huyện sẽ được sửa đổi như sau: Đối với công trình hạ tầng công nghệ, xây đắp, chỉnh trang thị trấn, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định địa điểm, diện tích đất thu hồi trong vùng lân cận để đấu giá quyền dùng đất thi hành dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

Yếu tố 43 về Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất sẽ được sửa như sau: Ủy ban nhân dân cấp huyện có bổn phận lấy ý kiến về quy hoạch dùng đất cấp quận; Việc lấy quan niệm đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và tập thể cư dân về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thi hành bằng hình thức doanh nghiệp hội nghị, lấy quan niệm trực tiếp và công khai tin tức về nội dung của quy hoạch dùng đất trên trang tin tức điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp huyện;

Nội dung lấy quan điểm về quy hoạch dùng đất cấp huyện gồm: các mục tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án tòa tháp thực hiện trong quá trình quy hoạch sử dụng đất; Thời điểm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã là 30 ngày kể trong khoảng ngày công ty nhà nước có thẩm quyền quyết định đơn vị lấy ý kiến;

Ủy ban dân chúng cấp thị xã có bổn phận xây đắp lên tiếng tổng hợp, hấp thụ, giải trình quan điểm của nhân dân và hoàn thành phương án quy hoạch sử dụng đất cấp quận trước khi trình Hội đồng đánh giá quy hoạch dùng đất cấp thị xã.”

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá - Ảnh 1.

Thu hồi đất làm cho các con phố sẽ thu hồi cả vùng lân cận để đấu giá quyền sử dụng đất - ảnh minh họa


Dường như đó, Vấn đề 46 về Yếu tố chỉnh quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất được sửa thành: Việc vấn đề chỉnh quy hoạch dùng đất đất nước, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch dùng đất bình yên thi hành theo luật pháp của qui định về quy hoạch.

Việc yếu tố chỉnh quy hoạch dùng đất cấp quận được chấp hành khi có một trong các căn cứ sau đây: Có sự yếu tố chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - phố hội, quốc phòng, an toàn của non sông; quy hoạch cấp non sông; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đó khiến đổi mới cơ cấu dùng đất; Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm đổi mới mục đích, cơ cấu, địa điểm, diện tích dùng đất; Có sự vấn đề chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Việc vấn đề chỉnh chiến lược sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự vấn đề chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự đổi mới về kỹ năng thực hiện ý tưởnrg dùng đất.

Điều 48 về Báo cáo công khai quy hoạch, kế hoạch dùng đất quy định: Việc báo cáo, công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch dùng đất quốc phòng, quy hoạch dùng đất bình an thực hiện theo quy định của qui định về quy hoạch.

Báo cáo công khai quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã được chấp hành như sau: UBND cấp thị xã có trách nhiệm báo cáo công khai quy hoạch dùng đất cấp huyện tại trụ sở tập đoàn, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã và công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã có liên quan tới phường, xã, thị trấn tại hội sở UBND cấp xã;

Cục bộ nội dung quy hoạch dùng đất cấp huyện, ý tưởnrg sử dụng đất sau khi được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt y phải được báo cáo công khai; Việc báo cáo công khai được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể trong khoảng ngày được công ty nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn y; Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Theo Xuân Hưng

Vnmedia


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét