TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì? | MuaBanNhaDat

(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là tổ chức thây mặt cho các chủ chiếm hữu, người đang sử dụng căn hộ để chấp hành các công tác can dự đến việc điều hành, sử dụng nhà tầm thường cư. Vậy bổn phận và quyền hạn ban quản trị phổ biến cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị tầm thường cư là gì?

Khi nào thì thông thường cư đề xuất kiến thiết Ban quản trị?

Ban quản trị bình thường cư được thành lập khi khu phổ biến cư đó có từ 20 căn hộ trở lên. Nhân tố Ban quản trị bao gồm thây mặt các chủ chiếm hữu nhà thông thường cư, đại diện nhà đầu tư (nếu có). Trong trường hợp người sử dụng căn hộ bình thường cư có nhập cuộc Hội nghị nhà thông thường cư thì thành phần Ban quản trị nhà thông thường cư có thể gồm cả người sử dụng.

 • Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được doanh nghiệp theo mô phỏng tự quản.
 • Ban quản trị nhà tầm thường cư có phổ quát chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô phỏng Ban chủ nhiệm của thích hợp tác thị trấn. Các mô hình này đều có nhân cách pháp nhân, có con dấu và chấp hành các quyền, nghĩa vụ luật pháp tại khoản 1 Nhân tố 104 của Luật.

Ngoài ra, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà thông thường cư, các chủ sở hữu, người dùng nhà tầm thường cư ko phải xây dựng công ty cũ rích phần hoặc xây đắp phù hợp tác phường; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thi hành phê chuẩn Hội nghị nhà phổ biến cư theo Quy chế quản lý, dùng nhà tầm thường cư do Bộ trưởng Bộ Xây đắp ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Nghĩa vụ và quyền hạn Ban quản trị bình thường cư

Theo vấn đề 104 Luật nhà ở 2014 cùng nhân tố 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, bổn phận và quyền hạn Ban quản trị chung cư được luật pháp như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người dùng nhà tầm thường cư trong việc thực hiện nội quy, quy nhạo báng điều hành, dùng nhà bình thường cư;
 • Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần chiếm hữu phổ biến của nhà bình thường cư theo qui định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà thông thường cư; thông báo Hội nghị nhà bình thường cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký thích hợp đồng cung ứng dịch vụ điều hành vận hành nhà phổ biến cư với nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp có tính năng, năng lực quản lý vận hành nhà tầm thường cư sau khi đã được Hội nghị nhà thông thường cư chọn lựa theo qui định tại điểm d khoản 3 Vấn đề 102 của Luật này.
 • Ký liên minh đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà đất theo luật pháp của luật pháp về xây dựng để bảo trì phần sở hữu bình thường của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần chiếm hữu tầm thường có thể do đơn vị đang điều hành điều hành nhà chung cư hoặc tổ chức khác có năng lực bảo trì theo pháp luật của pháp luật về xây đắp chấp hành;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Tích lũy, tổng phù hợp ý kiến, kiến nghị của người dùng nhà bình thường cư về việc điều hành, sử dụng và cung ứng các phục vụ nhà bình thường cư để phối hợp với tập đoàn tác dụng, công ty, tư nhân có can dự lưu ý, giải quyết;
 • Phối phù hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân phường trong việc xây dựng nếp sống tiến bộ, giữ giàng chơ vơ tự, an toàn xã hội trong khu nhà chung cư;
 • Thi hành đúng quy giễu cợt hoạt động của Ban quản trị nhà tầm thường cư đã được Hội nghị nhà chung cư duyệt, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà thông thường cư;
 • Thừa hưởng thù lao nghĩa vụ và các chi tiêu có lí khác theo quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư;
 • Chịu trách nhiệm trước qui định, trước chủ chiếm hữu, người dùng nhà phổ biến cư khi chấp hành quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;
 • Thi hành các công việc khác do Hội nghị nhà thông thường cư giao mà không trái với luật pháp quy định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét